BTW vragen

De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen tot (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

Dat hangt af van de situatie:

Situatie A. U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgt niet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

 

Situatie B. U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Voor u geldt dat de verschuldigde BTW in 2013 te verwaarlozen is in verhouding tot de terug te vragen BTW. Voor komende jaren hoeft u ook niets meer te betalen.

Voor u geldt dat u eenmalig de BTW kunt terugvorderen en dat u daarna geen BTW-aangiftes meer hoeft te doen.

U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

Nee, dat hoeft niet. De BTW staat los van de Inkomstenbelasting.

Nee, u kunt alleen verzoeken om teruggave van de BTW indien u uw zonnepanelen gekocht heeft.

Ja. Hoewel u per saldo meer stroom gebruikt dan terug levert, zijn er altijd momenten dat u meer stroom terug levert. U voldoet daarom aan de voorwaarden om de BTW terug te kunnen vragen.

Wij beoordelen vooraf of u in aanmerking komt voor de terug te vragen BTW. Als dit niet het geval is, hoeft u ons niets te betalen.

Milieubewust zonnepanelen schenken met fiscale bonus

Indien u wenst om iets aan uw kind te schenken, dan kunt u overwegen om geen geld maar zonnepanelen aan uw kind te schenken.
Met het schenken van zonnepanelen geeft u eigenlijk niet éénmalig een bedrag maar krijgt uw kind korting op de energienota voor een periode van bijvoorbeeld 25 jaar.
De schenking is daardoor veel groter dan het éénmalige bedrag.
Bovendien kan het fiscaal heel vriendelijk plaats vinden want naast de belastingvrije schenking kan uw kind ook de BTW op de aanschaf van de zonnepanelen terugkrijgen, een soort van ‘bonus van de Belastingdienst’ van ongeveer 20% van het geschonken bedrag.

Hoe werkt dat dan?
Er zijn diverse vrijstellingen in de Schenkbelasting: Er kan éénmalig maximaal € 25.322 belastingvrij worden geschonken indien uw kind of de partner in de leeftijd tussen 18 – 40 jaar is.
Indien het bedrag voor verbetering van de eigen woning wordt gebruikt is het éénmalige bedrag verhoogd naar € 52.752,-. Het plaatsen van zonnepanelen valt volgens mij onder verbetering van de eigen woning.
De zonnepanelen dienen te worden gemonteerd op de woning die eigendom van uw kind is. De schenking kan dan onder de verruimde vrijstelling vallen en is het gehele bedrag van de schenking vrijgesteld.
Wanneer eerder al gebruik is gemaakt van de éénmalige vrijstellingi of dat u het zonde vind om een beroep te doen op de éénmalige vrijstelling (wanneer niet het gehele bedrag van de vrijstelling wordt benut, dan gaat het restbedrag namelijk definitief verloren), dan is er nog een andere manier.
Over 2015 bedraagt het basis bedrag dat vrijgesteld geschonken kan worden € 5.277 en over 2016 € 5.304ii. Zowel in december 2015 als in januari 2016 kunnen deze bedragen belastingvrij aan uw kinderen worden geschonken onder de voorwaarde dat er zonnepanelen mee worden gekocht.
Deze variant wordt veruit het meest toegepast. Uw kinderen kunnen vervolgens de BTW op de zonnepanelen van de Belastingdienst terug vragen, de factuur voor de zonnepanelen dient dan wel op naam van uw kind te staan.
Een rekenvoorbeeld
Uw kinderen laten zonnepanelen plaatsen voor € 8.000,- inclusief BTW. Hier zit € 1.388,- BTW in.
Uw kinderen ontvangen dan van u € 8.000,- maar krijgen van de Belastingdienst ook nog eens ongeveer € 1.300,- BTW terugiii. Uw totale schenking wordt daarmee ongeveer € 9.300,- belastingvrij.

Wat te doen?
Wilt u gebruik maken van de algemene vrijstelling van € 5.277 (2015) / € 5.304 (2016)? Dan kunt u dit met uw kind afspreken en in december 2015 een bedrag overmaken van € 5.288. In januari 2016 kunt u het resterende bedrag overmaken tot maximaal € 5.304.
U hoeft bij deze variant géén aangifte Schenkbelasting te doen.
Wilt u gebruik maken van de verhoogde vrijstelling, dan dient er wel een aangifte Schenkbelasting gedaan te worden en dient er een overeenkomst te worden gemaakt waarin de voorwaarden van de schenking in staan vermeld.
U kunt een voorbeeld van deze overeenkomst bij de Centrale BTW Teruggave opvragen. Indien u wilt kan de Centrale BTW Teruggave de overeenkomst en aangifte Schenkbelasting geheel voor u verzorgen.
BTW terug vragen Vervolgens dient de BTW teruggave geregeld te worden.
Indien u uw kind daarin wilt helpen kunt u de BTW teruggave door ons laten verzorgen, wij zorgen voor het gehele traject van de BTW teruggave zodat uw kind er geen omkijken naar heeft.

Indien u verder nog vragen heeft, dan horen wij dat graag.
mr. R.B.P. (Romano) Hagen Fiscaal jurist.
De Centrale BTW Teruggave | info@BTW-zonnepanelen.nl | www.btw-zonnepanelen.nl | 085 – 48 66 900

N.b.
Hebt u vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde schenkvrijstelling, en uw kind of partner van uw kind is nog geen 40 jaar, dan kunt u gebruik maken van een éénmalige aanvullende vrijstelling van € 27.432 voor de woning (cijfers 2015). ii Dit bedrag is op basis van het belastingplan 2016. iii
Er dient ook een klein beetje BTW afgedragen te worden over de opgewekte energie zodat de teruggave iets lager is.
Er is veel zorg besteed aan de tekst van deze uitgave. Iedere situatie kan echter net anders zijn dan de andere met een mogelijke andere uitkomst tot gevolg. Bovendien kan de regelgeving veranderd zijn. Daarom kunnen geen rechten aan deze uitgave ontleend worden.

Ja. Als u een set zonnepanelen plaatst, ontvangt u direct belastingvoordeel. Daar u zelf energie opwekt betaalt u geen belasting in tegenstelling tot de energie van het energiebedrijf. Hierover betaalt u ca. 12,9 cent belasting per kWh. Bij een gemiddeld gebruik van 3.500 kWh kan dit oplopen tot € 451,50 euro per jaar.

Overige vragen

Zonnepaneel: zonnepanelen zetten licht om in elektrische energie, zo simpel is dat. Hoe meer licht des te meer energie er opgewekt wordt.
Omvormer: de panelen wekken gelijkstroom op, terwijl de meerderheid van onze huishoudelijke apparaten op wisselstroom werkt. De omvormer zet de gelijkstroom die van de panelen komt om naar de wisselstroom die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elektriciteitsnet kan worden terug geleverd.
Groepenkast: de groepenkast zorgt voor de verdeling van de afgenomen en opgewekte elektriciteit tussen de huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet.
Kwh-meter met terugleverregistratie: een -groot- deel van de opgewekte energie zal al in de woning gebruikt worden. De overige energie wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd. Dit geschiedt via een kilowattuur -meter met terugleverregistratie. Bij draaischijfmeters is dat goed te zien, daar de schijf dan terugdraait. Bij de moderne kWh-meters met LCD scherm is er een stand aanwezig die aangeeft hoeveel energie er is terug geleverd. Heeft u geen meter met terugleverregistratie, dan moet u deze aanvragen via uw meetgemachtigde.
Netkoppeling: niet gebruikte zonne-energie levert u terug aan het electriciteitsnet.

Het is belangrijk dat de zonnepanelen in de zon liggen. Door schaduw op de panelen vermindert de energie opbrengst.
De hoogste opbrengst krijgt u met een dakoppervlak dat pal op het zuiden is georiënteerd. Ook daken op het zuidoosten en zuidwesten geven een goed rendement.  De zonnepanelen kunnen op schuine en platte daken geïnstalleerd worden. Een hellingshoek van 35 graden is optimaal. Plaatsing op een dak dat niet 100 % op het zuiden ligt en plaatsing  met een hellingshoek die kleiner of groter is dan 35 graden is toch heel goed mogelijk, alleen neemt de opbrengst wel wat af.

De grafiek geeft weer wat de opbrengst is bij verschillende oriëntaties en verschillende  hellingshoeken.
De kleur in de rechterkolom geeft het percentage aan t.o.v. de maximaal haalbare opbrengst van de panelen.
Dit varieert van maximaal bij de best mogelijke oriëntatie  op het zuiden ( geel 100% tot zeer laag bij een oriëntatie op het noorden (blauw 30%)

Ja, afhankelijk van hoe handig u bent, kan dat. Maar u kunt het ook door WDSolar laten uitvoeren.

Ja, als u geen budget heeft voor zonnepanelen, kunt u dat ook lenen. Doordat de Nederlandse overheid garant staat kan dit tegen een zeer goedkoop rentetarief.

Ondanks dat zonnepanelen onder een hoek staan en vaak een coating hebben, kan er in periodes van droogte en/of in vervuilde omgevingen een stoflaag op de panelen terecht komen. Deze stofdeeltjes kunnen de opbrengst van de panelen omlaag brengen met enkele procenten.
De frequentie van reinigen kunt u af laten hangen van de omgeving, het weer en de hellingshoek. Uiteraard kunt u ook een service contract met ons afsluiten; wij controleren jaarlijks de opbrengst, reinigen de panelen en kijken of het systeem niet is aangetast.

Over het algemeen niet. U kunt de Vergunningscheck online uitvoeren. Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en “beschermd stadsgezicht” is wel een bouwvergunning nodig.

Dit is afhankelijk van wat u wilt en kunt. Factoren die u keuze beïnvloeden zijn:

Welk deel van uw energieverbruik wilt u zelf opwekken middels een zonnestroom installatie?
Hoeveel wilt u investeren aan een zonnestroom installatie?
Hoeveel ruimte heeft u op/om uw woning?

In de energiewet (artikel 31c) staat dat bij huishoudens, die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en terugleveren, de teruggeleverde energie verrekend mag worden met de verbruikte energie (salderen). Dit betekent dat bij het opmaken van de jaarnota de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom wordt afgetrokken van het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Hierdoor ontvangt u voor uw teruggeleverde stroom dezelfde vergoeding als de prijs die u voor de levering van stroom aan uw leverancier betaalt. Hieraan zijn drie voorwaarden verbonden:

de aansluiting is kleiner dan 3*80A (kleinverbruikers);
het teruglevering volume is ten hoogste 5.000 kWh of;
er wordt meer elektriciteit ontvangen dan teruggeleverd.

De zon geeft warmte en licht. Om zonnestroom op te wekken gebruikt u een zonnepaneel. Dit paneel zet licht om in stroom. Om zonnewarmte op te wekken (meestal voor warm tapwater) gebruikt u een zonneboiler of zonnecollector, De zonneboiler zet de straling van de van de zon om in warmte.

Er is een stand-alone variant en een netgekoppelde variant. Het stand-alone systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant is geschikt voor plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. Het netgekoppelde systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt terug naar het energiebedrijf. Wat u opneemt en terug levert aan het elektriciteitsnet, wordt door uw energiebedrijf verrekend.

Ook als het bewolkt is, werkt een zonne-cel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich. Een zonnepaneel werkt dus ook bij bewolkt weer. De opbrengst is wel het hoogst bij helder weer.
In zuid Frankrijk, waar veel minder bewolking is, levert de zon 1,5 keer zoveel energie dan in Nederland. In Nederland straalt gemiddeld ongeveer 1000 kWh per vierkante meter in. Dat is prima om te zetten in stroom.

Als u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, levert u elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk. Om de teruggeleverde elektriciteit te kunnen verrekenen met het eigen verbruik heeft u een meter nodig die teruglevering mogelijk maakt. Dit kan zowel een digitale als een analoge meter zijn. Let hierbij wel op, er zijn ook draaispoelmeters die niet terugdraaien of niet meten wat aan het net wordt geleverd. Als u de zonnestroom installatie aanmeldt op Energieleveren.nl dan ziet u direct of uw meter geschikt is voor teruglevering.

Getoonde prijzen in de WDSolar (web)winkel zijn altijd inclusief BTW. Het kan zijn dat bepaalde producten in onze webwinkel nog geen prijs hebben. Het gaat hierbij vaak om nieuwe producten waar nog geen (verwachte) verkoopprijs van bekend is. Producten die nog geen prijs hebben kunnen op dat moment niet besteld worden.