ALGEMENE VOORWAARDEN  

Artikel 1. Toepasselijkheid  

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WD Solar B.V., handelend onder de handelsnaam “WD Solar ” en op alle met WD Solar B.V. aangegane overeenkomsten.  

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.  

1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door WD Solar is ingestemd.  

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsites dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WD Solar B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.  

1.5 WD Solar B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.  

1.6 WD Solar B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.  

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten  
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. WD Solar B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.  

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.  

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.  
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; -een offerte door de Koper is getekend en door WD Solar B.V. ontvangen ingeval door WD Solar B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht; -de potentiële Koper zijn gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan WD Solar B.V. via elektronische weg heeft verzonden en deze data door WD Solar B.V. is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door WD Solar B.V. herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal WD Solar B.V. de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.  

2.6 Koper en WD Solar B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van WD Solar B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hier bij als een vermoeden van bewijs.  

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch op via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. WD Solar B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen  

3.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders overeengekomen, uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.  

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.  

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die WD Solar B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door WD Solar B.V. worden gecorrigeerd.  

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.  

3.5 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is WD Solar B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Betaling  

4.1 Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald: -vooruitbetaling door middel van een bankoverschrijving en ideal, de bestelde goederen worden verstuurd na ontvangst van de betaling; – Bij het afhalen van een bestelling kan betaald worden met pin of contant ; – WD Solar B.V.  kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 In het geval door WD Solar B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.  
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.  

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke incassokosten van welke aard dan ook, die WD Solar B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings- )verplichtingen heeft moeten maken. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en nooit meer dan de maximaal toegestane incassokosten. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

  4.5 In geval van niet-tijdige betaling is WD Solar B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere)levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.  

4.6 Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert,                               is WD Solar B.V. zonder enige voorafgaande sommatie en/of in gebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent WD Solar B.V.  toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper WD Solar B.V. daartoe alle gelegenheid verschaffen. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is WD Solar B.V.  niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 5. Levering en leveringstijd  

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft WD Solar B.V.  er naar om bestellingen binnen vijf werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 60 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 40 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voor sommige producten, met name de zonnepaneelsystemen, gelden echter sterk wisselende levertijden en marktprijzen afhankelijk van de actuele wereldwijde vraag en aanbod. WD Solar B.V. zal veranderde levertijden zo spoedig mogelijk kenbaar maken. WD Solar B.V.  kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. WD Solar B.V. streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen per e-mail of telefonisch aan de Koper te melden  

5.3 Leveringen van bestellingen die worden verstuurd vinden plaats op het door de Koper tijdens de tot standkoming van de overeenkomst opgegeven adres.  

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Bij leveringen die door de Koper worden afgehaald gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper op het moment van overdracht maar in ieder geval nog voor het inladen  

5.5 Leveringen kunnen om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.  

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

  Artikel 6. Ruilen  

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele manco’s of beschadigingen direct te melden. Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende vervoerder te worden gemeld Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.  

Artikel 7. Tevredenheidsgarantie en herroepingsrecht  

7.1 De consument-Koper heeft het recht zonder boete of opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na ontvangst. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd speciaal bestelde en samengestelde producten (vrijwel altijd bij zonnepaneelsystemen) en software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. De consument-Koper is aansprakelijk voor schade aan geretourneerde producten ook als die door het transport terug is veroorzaakt.  

7.2 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt WD Solar B.V. zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument-Koper aan WD Solar B.V. betaalde.  

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper.  

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud  

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met WD Solar B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.  

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9. Installatie en montage  

9.1 Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door WD Solar B.V.  wordt uitgevoerd.  

9.2 De Koper is jegens WD Solar B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.  

9.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in het geval van het verrichten van diensten door WD Solar B.V. in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a) het personeel van WD Solar B.V. c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien WD Solar B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d) alle noodzakelijke veiligheids-en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. e) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst. f) voor zover van toepassing zorgt de Koper ervoor dat WD Solar B.V. tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.  

9.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van WD Solar B.V. of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege WD Solar B.V.  geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper WD Solar B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.  

9.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.  

9.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld ;gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
9.7 WD Solar B.V. spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. WD Solar B.V. is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.  

9.8 WD Solar B.V. zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.  

9.9 Indien er sprake is van meerwerk is WD Solar B.V. gerechtigd om dit bij de Koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door WD Solar B.V. aan koper worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door     WD Solar B.V.  

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid  

10.1 Voor door WD Solar B.V. geleverde producten geldt de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien deze regeling voor de consument-Koper nadelig is in vergelijking met de rechten die de consument-Koper jegens WD Solar B.V. kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand dan gelden minimaal de rechten conform de wet en overeenkomst op afstand. Praktisch gezien betekent dit dat de consument-Koper bij een gebrek buiten zijn schuld recht heeft op gratis reparatie of vervanging van de aankoop gedurende een periode van ten minste 2 jaar.  

10.2 WD Solar B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van WD Solar B.V.. WD Solar B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.  

10.3 De aansprakelijkheid van WD Solar B.V. voor schade zal nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.  

10.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: -indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van WD Solar B.V. of de fabrikant zijn verricht; -indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; -indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; -indien beschadiging is ontstaan door externe oorzaken of invloeden;-indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.  

10.5 De Koper is gehouden WD Solar B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen                WD Solar B.V.  mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10.6 Het is mogelijk dat WD Solar B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. WD Solar B.V.   is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt  

Artikel 11. Overmacht  

11.1 In geval van overmacht is WD Solar B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht  

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.  

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij WD Solar B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.  

12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-,   auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en/ of andere   (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.  

12.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WD Solar B.V., haar toeleveranciers of andere recht hebbende, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.  

Artikel 13. Persoonsgegevens  
13.1 WD Solar B.V. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.  

13.2 WD Solar B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht.  

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uitaanbiedingen van WD Solar B.V. of overeenkomsten gesloten met WD Solar B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.  

Artikel 15. Diversen  

15.1 WD Solar B.V. is gevestigd te (2678HL) De Lier, Viool 103 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 74452282. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan WD Solar B.V. op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.  

15.2 WD Solar B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails uiterlijk binnen vijf werkdagen te beantwoorden Algemene Voorwaarden WD Solar B.V. 01-01-2020