Nieuws

Universiteit Utrecht en Merosch presenteren resultaten onderzoek aanpassing salderingsregeling

Merosch heeft samen met de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar het effect van aanpassing van de salderingsregeling op de businesscase van Nul-Op-de-Meter-woningen.

In het voorjaar van 2016 zal er een congres plaats vinden over de toekomst van Nul-Op-De-Meter (NOM-)woningen waar ook het onderwerp salderen behandeld zal worden. ‘Een mogelijke afschaffing kan grote gevolgen hebben voor de energiekosten van NOM-woningen en daarmee de (financiële) haalbaarheid van dit soort zeer energiezuinige woningen’, schrijven de onderzoekers van Merosch.

Merosch heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van een (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling en de (technische) alternatieven om de negatieve gevolgen hiervan te minimaliseren. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Stedin, Energiesprong, Dura Vermeer, KlimaatGarant en de Universiteit Utrecht.

Binnen het onderzoek is er aan de ene kant gekeken naar de financiële effecten van (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling voor de businesscase van NOM woningen. Aan de andere kant is er gekeken naar drie technologische aanpassingen om deze financiële effecten te verminderen. Dit zijn: elektriciteitsopslag, vraagsturing met de warmtepomp en een andere oriëntatie van de zonnepanelen. Voor alle drie de oplossingen zijn de financiële en energetische effecten doorgerekend en er is bekeken welke oplossingen het beste toegepast kunnen worden. Ook is er berekend wat de extra kosten zijn voor de businesscase bij (gedeeltelijke) afschaffing van de salderingsregeling, zelfs wanneer deze technologische oplossingen geïmplementeerd worden. Hierbij is gebruik gemaakt van gemeten energiegebruik in NOM-woningen in RijswijkBuiten.

De business case van het NOM-concept zal volgens de onderzoekers bij volledige afschaffing van de salderingsregeling zelfs met technologische verbeteringen en kostenverlaging slechter af zijn dan met de huidige salderingsregeling. De onderzoekers: ‘Dit geldt voor het concept in RijswijkBuiten en zal in nog grotere mate gelden voor andere NOM-concepten die meer zonnepanelen toepassen. Voor de overheid is het van belang om met een aanpassing van de salderingsregeling NOM-concepten niet de kop in te drukken, aangezien deze concepten zowel helpen bij het verminderen van de energievraag als bij het duurzaam produceren van energie. Daarnaast zijn NOM-concepten vaak innovatief op het gebied van techniek en financieringsconstructies en lopen ze ver vooruit op de regelgeving omtrent energiegebruik in de woningsector.’

Om NOM-concepten te ondersteunen heeft de overheid volgens de onderzoekers een aantal alternatieven voor aanpassing van de salderingsregeling die dit concept ‘minder competitief nadeel geven’ ten opzichte van reguliere woningen:

Uitstellen van afschaffing: door deze optie krijgt de techniek langer de tijd om goedkoper te worden. Dit zorgt voor een betere uitgangspositie van het concept. Nadeel is dat huishoudens voor een langere periode niet worden gestimuleerd om minder aan het net terug te leveren en dat het de ontwikkeling van een markt voor (lokale) elektriciteitsopslag tegenhoudt.
Salderingsgrens verlagen: op dit moment wordt saldering gemaximeerd op het jaarlijks gebruik van woningen, dit kan naar een lagere hoeveelheid kilowattuur bijgesteld worden. Echter geeft dit voor grotere systemen met meer terug levering onevenredig meer nadeel dan voor kleinere systemen.
Salderingsvergoeding verlagen: er kan een middenweg gevonden in de salderingsvergoeding tussen de consumentenprijs en marktprijs. Het onderzoek heeft deze optie ook doorberekend voor een extra vergoeding van 0,075 per kilowattuur bovenop de marktprijs.
Een goede analyse en verdere verdieping van mogelijke alternatieven voor afschaffing van de salderingsregeling is volgens de onderzoekers noodzakelijk.

Het volledige Engelse rapport is hier te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *